KONKURS OFERT

w zakresie opłaty za dzierżawę terenu pod wyłączność ustawienia Wesołego Miasteczka podczas XXIII Lwóweckiego Lata Agatowego w dniach 17 – 19 lipca 2020 r.

Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim zaprasza do składania ofert w konkursie na wyłączność ustawienia wesołego miasteczka podczas XXIII Lwóweckiego Lata Agatowego w dniach 17 – 19 lipca 2020 r.

REGULAMIN

Miejsce: teren wyznaczonym przez Organizatora Lwóweckiego Lata Agatowego do ustawienia urządzeń wesołego miasteczka obejmujący trzy (3) place o łącznej powierzchni ok 2000 m2.

Oferta powinna uwzględniać urządzenia rozrywkowe dla dzieci i dorosłych m.in.: karuzele dla małych dzieci (postaci bajkowe itp.), autodrom, diabelski młyn, karuzele dla młodzieży i dorosłych, zjeżdżalnie, tory przeszkód, kolejki szynowe, euro-bungee, kule wodne, siłomierze, strzelnice, autka, quady itp.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Na przedmiot zamówienia składa się zapewnienie kompleksowej obsługi wesołego miasteczka podczas XXIII Lwóweckiego Lata Agatowego w dniach 17 – 19 lipca 2020 r. na wyznaczonym przez Organizatora terenie z wyłącznością.
 2. Zakres zamówienia.

Zakres rzeczowy

 • dostarczenie urządzeń rozrywkowych, którymi Oferent dysponuje z uwzględnieniem m.in.:
 • karuzeli dla małych dzieci (bajkowe koniki itp.);
 • autodrom,
 • diabelskiego młyna,
 • karuzeli dla młodzieży i dorosłych,
 • zjeżdżalni,
 • torów przeszkód,
 • kolejek szynowych,
 • euro-bungee,
 • kuli wodnych,
 • siłomierzy,
 • strzelnicy,
 • autek,
 • quadów.

II. Zakres obowiązków Oferent:

 1. Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wymagane pozwolenie na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zadań, o których mowa w ogłoszeniu,
 2. Oferent zobowiązuje się do wykonania usługi za pomocą posiadającego odpowiednie atesty sprawnego i estetycznego sprzętu oraz urządzeń,
 3. Oferent zobowiązuje się do uzupełnienia brakującej mocy przyłączy elektrycznych wesołego miasteczka (np. agregaty) oraz zapewnienia niezbędnego osprzętu (przewody elektryczne, rozdzielnie itp.) – Organizator zapewni dostęp do przyłączy elektrycznych o  łącznej mocy do 100 KW,
 4. Oferent zobowiązuje się do obsługi wesołego miasteczka w czasie trwania imprezy w godzinach jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach powierzonego obszaru objętego wyłącznością,
 5. Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność za zdrowie i życie osób korzystających z urządzeń.
 6. Montaż urządzeń odbywa się w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 7. Oferent przed złożeniem oferty  jest zobowiązany zapoznać się z terenem wyznaczonym przez Organizatora LLA do ustawienia urządzeń wesołego miasteczka.

III. Oczekiwania wobec Oferenta:

 1. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia planowanych do uruchomienia urządzeń w załączniku ze zdjęciami stanowiącymi integralną część oferty (brak załącznika lub zdjęć może być powodem odrzucenia oferty).
 2. Oferent zobowiązany jest do transportu, montażu oraz demontażu na własny koszt urządzeń, utrzymania na wyznaczonym terenie porządku w trakcie trwania imprezy i po jej zakończeniu.
 3. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania imprez oraz w nocy.
 4. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie ochrony i bezpieczeństwa organizowanej imprezy.
 5. Oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym).
 6. Oferent zobowiązany jest do posprzątania oraz doprowadzenia do stanu z przed przekazania terenu.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Oferent zobowiązany jest do usunięcia szkód na własny koszt w przeciągu 14 dni od zakończenia imprezy. W przypadku nie wykonania napraw Organizator usunie szkody na własny koszt i obciąży nimi Oferenta na podstawie faktury VAT.

IV. Warunki udziału w konkursie.

O obsługę wesołego miasteczka z wyłącznością mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. Złożą oferty zgodne z przedmiotem i zakresem konkursu oraz zadeklarują kwotę za wyłączność na obsługę wesołego miasteczka, która zadowoli Organizatora.
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności (do oferty należy załączyć kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 3. Posiadają ubezpieczenie OC (do oferty należy załączyć kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 4. Posiadają aktualne atesty Urzędu Dozoru Technicznego.
 5. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 • w celu wykazania spełnienia tego warunku należy dołączyć:
 • wykaz wykonanych minimum 5 usług o podobnym zakresie;
 • wykaz planowanych do uruchomienia urządzeń wraz ze zdjęciami stanowiącymi integralną część oferty (brak załączników lub zdjęć może być powodem odrzucenia oferty).
 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  V. Kryteria wyboru oferty:

   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:

   • oferowana kwota za wyłączność – 100%

   Organizator dokonuje wyboru oferty i zaprasza Oferenta do zawarcia stosownej umowy(z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty).

   VI. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty.

   1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
   2. Oferent składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym konkursie.
   3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
   4. Oferta musi być przygotowana czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z dokumentami rejestrowymi i wymogami ustawowymi oraz czytelnym podpisem.
   5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
   6. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Oferenta, do oferty powinno być dołączone upoważnienie do reprezentowania.
   7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie, zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być opatrzona dopiskiem: „XXIII Lwóweckie Lato Agatowe – Wesołe Miasteczko”.
   8. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia Umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem lub ogłoszenia nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty Organizator powiadomi pisemnie wszystkich uczestników.

   VII. Termin złożenia ofert.

   1. Oferty należy składać w biurze organizacyjnym Lwóweckiego Lata Agatowego, ul. Przyjaciół Żołnierza 5, 59-600 Lwówek Śląski
   2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2020 r. o godz. 12.00.
   3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez udziału Oferenta. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
   Facebook