Klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski z siedzibą w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25 A, telefon kontaktowy 756477888, e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem IOD@lwowekslaski.pl; pod numerem telefonu 75 6477899; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa zgodna z art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
2. przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa zgodna z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przez okres wynikający z innych przepisów prawa lub umów o dofinansowanie.

V. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (policja, prokuratura, sądy oraz inne organy); ponadto mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), prawnicze, informatyczne, firmy z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych (uzupełnienia niekompletnych danych);
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegółowe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz okresy przechowywania danych wskazane są na stronie BIP w kartach usług poszczególnych Wydziałów i Referatów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) – Umowy na stoiska handlowe LLA  

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Lwówecki Ośrodek Kultury, z siedzibą w Lwówku Śląskim (59-600), przy ul. Przyjaciół Żołnierza 5;

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Lwóweckim Ośrodkiem Kultury można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora oraz poprzez adres e-mail:

lok@lwowekslaski.pl i numer tel. 75 782 45 32;

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Administrator: Lwówecki Ośrodek Kultury wyznaczył inspektora ochrony danych: Pana Zbigniew Rutę, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: lok@lwowekslaski.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE

PRZETWARZANIA I

PODSTAWA PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

– w celu realizacji umowy na stoiska handlowe LLA;

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów:

–  art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO;

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą:

• podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI

MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA

DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz inne okresy wynikające z podpisanych umów.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania danych (uzupełnienia niekompletnych danych); prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA

SKARGI DO ORGANU

NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do  organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  tel. 22 531 03 00,  jeżeli stwierdzi Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

ŹRÓDŁO

POCHODZENIA

DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od osoby której dane dotyczą poprzez wypełniony formularz zgłoszenia.

Facebook