Klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski z siedzibą w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25 A, telefon kontaktowy 756477888, e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem IOD@lwowekslaski.pl; pod numerem telefonu 75 6477929; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa zgodna z art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
2. przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa zgodna z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przez okres wynikający z innych przepisów prawa lub umów o dofinansowanie.

V. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (policja, prokuratura, sądy oraz inne organy); ponadto mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), prawnicze, informatyczne, firmy z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych (uzupełnienia niekompletnych danych);
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegółowe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz okresy przechowywania danych wskazane są na stronie BIP w kartach usług poszczególnych Wydziałów i Referatów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.